Home / Fiqah / Qurbani / Kya Qurbani Ke Bakre Ka Daant Wala Hona Zaruri Hai?

Kya Qurbani Ke Bakre Ka Daant Wala Hona Zaruri Hai?

Suwal ?

Kya Qurbani Ke Bakre Ka Danta (Daant Wala) Hona Zaruri Hai?

Jawab !

Qurbani Ke Bakre Ki Umr Saal Bhar Hona Zaruri Hai

Daant Ka Nikalna Zaruri Nahi,
Bakra Agar Waqayi Saal Bhar Ka Ho To Uski Qurbani Jaiz Hai
Chahe Uske Daant Na Nikle Ho’n
متح الثنی فصاعدا والثنی ھوابن حول مّن الشّاۃ اھ ملخصاً،
📚Durre Mukhtar Mae Shami. Jild 5 Safa 204

Leave a Reply